טבעות אירוסין, טבעות יהלומים היישר אבני חן מבורסת היהלומים
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-681-5151

מדיניות ביטול עסקאות בהתאם לחוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן” או “החוק”) מקנה לצרכן (כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן) זכות ביטול לגבי סוגי עסקאות מוגדרים, וזאת במועדים ובתנאים הקבועים בחוק ובתקנות מכוחו.

כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב”עסקת מכר מרחוק”:

עסקת טובין – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק”, זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם;
אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.
אם קיבלת את הטובין באחריותך להשיב אותם אלינו. מבלי לגרוע מכל תנאי אחר, השבתם היא תנאי לביטול העסקה.

האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי חוק הגנת הצרכן, ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.

מבלי לגרוע מהאמור, זכות הביטול לא תחול על עסקאות אשר לפי חוק הגנת הצרכן, אין חובה לבטלן, לדוגמא: טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

במקרה בו נאשר ביטול עסקה, גם במקרים בם איננו מחויבים לאשרה על פי דין, נהיה זכאים להתנות את הביטול בתנאים או לגבות תשלומים נוספים לפי שיקול דעתנו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, בכפוף לכל דין.

Open chat
Amberjack Jewelry
היי כאן אמברג'ק
בחרו נציג לשיחה בווטסאפ